Bằng việc truy cập vào website https://kimlegia.com/ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những chính sách và quy định của KIM LÊ GIA.

Khách hàng tham gia giao dịch trên KIMLEGIA là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên KIMLEGIA bao gồm các sản phẩm nhà đất.

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên KIMLEGIA phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. KIMLEGIA sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên KIMLEGIA.

Bằng việc tham gia giao dịch trên KIMLEGIA , khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp sản phẩm nhà đất đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.